Informace - CNC obráběcí stroje Zlín - GOTECH s.r.o. - UNREGISTERED VERSION

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace

Oleje,maziva a řezné kapaliny > Kapaliny a maziva

Měření parametrů emulzí

Provedeme  Vám  Měření koncentrace  pomocí refraktometru,  kdy měření by se mělo provádět  minimálně 1x týdně, u velkých náplní se měří koncentrace denně. Minimální doporučená koncentrace 3%  a je hodnotou koncentrace, při které jsou testovány její konzervační vlastnosti a odolnost proti mikroorganizmům. Maximální doporučená koncentrace je 10% a je to hodnota, při které se provádějí testy kožní dráždivosti. Koncentrace obráběcích kapalin roste během provozu z důvodu odpařování a je nutno ji pravidelně upravovat. U některých obráběcích kapalin je nutno při refraktometrickém měření násobit naměřenou koncentraci opravným koeficientem, který je uveden u jednotlivých výrobků


Stanovíme hodnoty pH  , které jsou  důležitým kritériem , které určuje stav obráběcí kapaliny , její stabilitu a protikorozní vlastnosti . Výrazný pokles pH obráběcích kapalin signalizuje přemnožení mikroorganizmů a částečnou ztrátu obráběcích jejich konzervačních vlastností . Při poklesu hodnoty pH pod hranici 7 dochází k postupnému  rozkladu obráběcích kapalin obsahujících olej. Naopak  při hodnotě pH 9,5 obráběcích kapalin se zpomaluje růst mikroorganizmů a při hodnotě nad 9,5 se úplně zastavuje.  Příliš vysoké pH způsobuje záněty dýchacích cest, kožní dráždivost , rezivění kovů a rozrušování těsnících prvků obráběcích strojů. Hodnoty ph Vám zjistíme nejjednodušší cestou pomocí indikátorových papírků . Naměřené hodnoty jsou vždy o 0,3 nižší.V průběhu  provozu doporučujeme měřit alespoň 1x týdně u velikých a centrálních systémů denně.

Pro zachování standardních obráběcích vlastností je stanovena minimální provozní hodnota pH 8 a maximální provozní hodnota  s ohledem  na zdravotní nezávadnost pH 9,5

Stanovíme obsah dusitanů pomocí indikátorových papírků. Hodnota v emulzi by neměla přesáhnout 20 mg. Při překroční hodnoty je nutno emulzi vypustit, resp. částečným odpuštěním emulze a doplněním emulzí novou upravit hodnotu na přijatelnou mez. Sledováním obsahu dusitanů zabráníme kontaminaci obráběcích systémů.

Správné nasazení emulze

Před nasazením správné emulze  zkontrolujeme technický stav čerpadel, rozvodů , filtrů , odlučovačů , odlučovačů cizích olejů , které pocházejí ze ztrátového mazání a dalších souvisejících mazacích systémů .
            Základním předpokladem přípravy dobré emulze je použití kvalitního a správně skladovaného výrobku a vhodné vody. Pokud se emulgační olej skladuje delší dobu v nevhodných podmínkách, doporučujeme alespoň převrácení sudů. Byl-li emulgační olej skladován při teplotě pod bodem mrazu je nutné jej přemístit do místnosti, kde teplota přesahuje alespoň 10 stupňů. Vodu , sloužící pro přípravu obráběcí kapaliny je nutné kontrolovat na obsah dusičnanů(nesmí obsahovat více jak 50 mg/l NO3. Doporučená voda by neměla přesahovat 30 stupňů C. Optimální tvrdost vody by se měla pohybovat v rozsahu 6-10 N=1,O74-1,79 mmol/l. Příliš měkká voda může být příčinou pěnění obráběcí kapaliny během provozu. Tvrdá voda a následná koncentrace solí vlivem odparu způsobuje korozi obráběcích strojů v, tak obrobků.
            Při vlastní přípravě obráběcí kapaliny je nutné mít na paměti základní pravidlo, kdy emulgační olej přilévat do vody za stálého míchání a nikdy ne naopak. Optimálním způsobem  je mísení mechanickým míchadlem nebo směšovačem.


Výběr správné emulze

Základními   požadavky  obráběcí  kapaliny  jsou její mazací, chladící a čistící vlastnosti. Vzájemný poměr oleje a emulgátoru určuje vlastnosti mazací a chladící. Obecně se dá říct, čím je obsah oleje vyšší, obráběcí kapalina má vyšší mazací účinek, chladící a vyplachovací účinek je potlačen a naopak se snižujícím se obsahem oleje se výrazně zvyšuje chladící a vyplachovací účinek a klesá účinek mazací.
Od „ideální“ obráběcí kapaliny jsou ale očekávány i další tzv. sekundární vlastnosti jako je lehká příprava, vysoká provozní stálost, nehrozivost, nízká pěnivost, filtrovatelnost, dobré smáčecí a mycí vlastnosti, nelepivost a další. Nesmí být toxická nebo jinak zdravotně závadná. Sloučit tyto vlastnosti do jedné kapaliny se zatím nedaří. Naše firma Vám nabízí pomoc  při volbě té nejvhodnější obráběcí kapaliny, která by nejlépe vyhovovala jak technickým a ekonomickým podmínkám.
Jsme Vám k dispozici zajistit na základě obráběného materiálu, druhu a podmínek obráběcích operací vybrat tu správnou emulzi  pro Vaše podnikání.
Dále jsme Vám  jsme nápomocni při výběru olejů hydraulických , mazacích, převodových  a maziv.

Nabídka na čištění chladícího systému a výměnu chladící emulze v CNC  centrech

1.- vypuštění stávajícího kapaliny                                               2 hodin
  - příprava čistící emulze                                                          0,5 hodiny
  - napuštění chladícího systému čistící emulzí(voda a čistící přípravek přísady do emulzí    
    Nestol SC -  1% objemu) cirkulace minimální 6 hodin       2 hodiny
  -vypuštění čistící emulze                                                         0,5 hodiny
  - příprava , napuštění a vypuštění odmašťovací emulze       2,5 hodiny  
  - příprava a napuštění chladící emulze (Emolin 400)          1,5 hodiny
  - vystavení předávacího protokolu(obsahem – provedené činnosti a počet hodin),předání        technických a bezpečnostní listů od kapalin,dále pravidla ochrany emulze-měření pH,koncentrace
Výše uvedené činnosti je nutno provést vzhledem cyrkulačním cyklů po dobu 2 pracovních
dnů. Čistící prostředky a přísady do emulzí budou účtovány dle spotřebovaného množství.
2. ilustrační příklad- příprava nové emulze–doporučuji chladící emulzi Emolin 400
a k ní přísady na čištění a dezinfekci Netsol SC a přísadu Bodoxin  proti mikroorganismům (bude účtována dle dodaného objemu – cca do 0,03% na objem emulze respektive do 0,2 %
na objem)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky